VIVA Lipno

VIVA Lipno

Klient:                                       Súkromná objednávka

Typ:                                           Bytový komplex

Rok:                                           Projekt: 2019/2020

Lokalita:                                    Lipno nad Vltavou

Stupeň PD:                               Architektonická štúdia

Autori:                                       Ing.arch. Michal Pasiar

                                                   Ing. Andrea Jaurová, HIP. ACREA s.r.o.

Základné údaje:                      Plocha pozemku: 45 813 m2

                                                   Zastavaná plocha: 8 325 m2

ČESKO

Architektúra objektov vychádza z filozofie doplnenia lesného porastu hmotou, zachovania minimálnej environmentálnej stopy, symbiózy hmotovo priestorovej skladby a prírodného prostredia.

Úlohou bolo nájsť dva typové objekty na bývanie, a to rodinné a bytové domy. Samostatnou úlohou bol návrh hlavného objektu – klubového charakteru, ktorý slúži na stretávanie sa a občerstvenie návštevníkov.

Skladba hmoty objektov rešpektuje priestorovú reguláciu územného plánu. Objekty rodinných domov majú dve nadzemné podlažia a podkrovie, objekty bytového domu majú jedno podzemné a dve nadzemné podlažia s podkrovím. Objekt klubu má jedno podzemné a dve nadzemné podlažia.

Fasády všetkých objektov sú smerom k vodnej nádrži  presklené, aby sa tak zachoval intímny vzťah architektúry a vodnej plochy Lipna. Materiály sú volené tak, aby vyvolávali dojem drevenej architektúry v interiéri aj exteriéri. Z toho vychádza aj farebnosť návrhu.

Výhľad na vodnú hladinu a kontakt s jazerom je dôležitým determinantom návrhu a teda každý objekt má zaručený kvalitný výhľad na vodnú plochu. Fasády všetkých objektov sú orientované smerom k jazeru, pričom “zadné” fasády posôbia introvertne.

Návrh kladie dôraz na prírodnú, resp. prirodzenú kompozíciu objektov, ktorá sa opiera o vertikalitu, aby tak podporila vertikalitu lesného porastu.  Okrem pocitu nekonfliktnosti tak zaručuje minimálnu zastavanú plochu, a teda čo najmenšiu nutnosť rúbania stromov. Doslova tak akcentujeme kontakt domov so stromami.