Návrh vzhľadom na pokročilý vývoj nárokov na prevádzku daného typologického druhu od čias vzniku oboch projektov rieši zmenu koncepcie pôvodne navrhovaných riešení. Hlavný vstup cez novovzniknutý vstupný foyer bude situovaný v severnej časti medzi existujúcimi objektmi  priamo z miestnej komunikácie. Z foyera s recepciou bude prístupné krídlo s ambulanciami, Ambulantú časť (SO 01) návrh ponecháva na pôvodnom mieste s tým, že pri realizácií dôjde k rekonštrukcií obvodového a strešného plášťu. Centrum prvého nadzemného podlažia bude tvoriť diagnostická časť, rovnako prístupná z foyera ako aj zo strany urgentného príjmu. Táto časť bude obsahovať jednotky ako magnetická rezonancia, CT, röntgen, mamograf  a centrálnu sonografiu.  V západnej časti pozemku je navrhnuté nové  krídlo, prístupné z foyera novým premostením, v ktorom sa bude nachádzať  zimná záhrada pre príjem návštev pre seniorov a rehabilitácia, obsahujúca mokrú a suchú rehabilitáciu.  Z južnej časti  je navrhnutý urgentný príjem, výroba liečiv, jednotka intenzívnej starostlivosti a operačný trakt s dvoma operačnými sálami. Lôžková nemocničná časť je umiestnená na 2np. SO-02 Hlavnej budovy sanatória. Tu je situovaná aj administratíva a správa sanatória. Na 3np až 5np je navrhnutý domov pre seniorov s kompletnou zdravotnou starostlivosťou.  Technické zabezpečenie sanatória je riešené v suteréne spolu s prevádzkou práčovne, kuchyne, a šatňami zamestnancov. Dostupnosť suterénu je zabezpečená navrhnutými exteriérovými zjazdnými komunikáciami.  Z prevádzkového hľadiska, návrh rieši vzájomné prepojenie funkčných celkov oddelenými komunikačnými cestami tkz. internej  - urgentný príjem, diagnostika, operačný trakt, výrobňa liekov, lôžková časť, a tkz. vonkajšej s prístupom verejnosti – foyer, ambulancie lekáreň, gastro, diagnostika, rehabilitácie. Návrh zohľadňuje požiadavky na bezbariérovosť. Pre tento účel sú navrhnuté nové výťahy komunikácie- rampy, sociálne zariadenia, úpravy existujúcich priestorov a konštrukcií.